Disclaimer / Voorwaarden

Algemene voorwaarden van ikkoopuwauto.nl

Begripsbepaling en toepasselijkheid

Artikel 1

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemersactiviteiten van ikkoopuwauto.nl. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan ikkoopuwauto.nl opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden c.q. het verstrekken van adviezen, zal verder worden aangeduid als "de wederpartij".
 • Het verstrekken van een opdracht door de wederpartij dan wel het doen van een bestelling geldt als acceptatie van onderhavige voorwaarden.
 • Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zullen slechts van toepassing zijn, indien dit door ikkoopuwauto.nl schriftelijk is kenbaar gemaakt. Bij strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en eventuele voorwaarden van de wederpartij, zullen de voorwaarden van ikkoopuwauto.nl te allen tijde prevaleren.
 • Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
 • ikkoopuwauto.nl is een faciliteit voor BOVAG autobedrijven.

Aanbiedingen, omschrijving en overeenkomst

Artikel 2

 • Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op gegevens waarover ikkoopuwauto.nl beschikt tijdens het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop ikkoopuwauto.nl zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbiedingen of orderbevestigingen, dan is ikkoopuwauto.nl bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst, dan wel prijzen aan te passen. Indien de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maar een natuurlijk persoon is, gelden in dat geval de navolgende bepalingen. Prijsverhogingen die zijn ontstaan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, mogen worden doorberekend c.q. in rekening worden gebracht aan de wederpartij. De wederpartij is in dat geval gebonden aan de gewijzigde prijs. Prijsverhogingen welke binnen een periode van drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn ontstaan, mogen eveneens aan de wederpartij worden doorberekend met dien verstande dat de wederpartij in dat geval het recht heeft om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht van de prijswijziging, onderhavige overeenkomst te ontbinden zonder overigens schadevergoeding te kunnen eisen of zich op enigerlei opschortingrecht of verrekening te kunnen beroepen jegens ikkoopuwauto.nl.
 • De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra de wederpartij aan ikkoopuwauto.nl via e-mail of op andere wijze via een internetsite van ikkoopuwauto.nl opdracht heeft gegeven tot het verstrekken van een taxatie en die vervolgens door ikkoopuwauto.nl is geaccepteerd. ikkoopuwauto.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om een gegeven opdracht gemotiveerd te weigeren.
 • De gegevens van deel 2 van het kentekenbewijs moeten altijd gelijk zijn aan de gegevens legitimatie van de verkoper. Het kentekenbewijs moet ook compleet zijn. Voor bedrijven gelden dat werknemers volgens bevoegdheid van het bedrijf, ook namens het bedrijf, bedrijfsauto's mogen aanmelden.
 • Verkoper is verantwoordelijk voor de correctheid van de vereiste ingevoerde gegevens. ikkoopuwauto.nl heeft geen verantwoordelijkheid voor de auto of de ingevoerde gegevens.
 • De auto moet altijd correct en uitvoerig worden beschreven en conform de geldende beschrijvingprocedure, die wordt doorgegaan bij het aanmelden van de auto. Geen van de gevraagde informatie met betrekking tot de omschrijving en het aanmelden van een auto mag weggelaten worden. Alle fouten, defecten, mankementen en modificaties van de auto moeten beschreven/ingevoerd worden.

Prijzen en betalingen

Artikel 3

 • Alle door ikkoopuwauto.nl opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting, doch exclusief andere heffingen en kosten waaronder begrepen eventuele verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 • Betaling dient vooraf te geschieden op een door ikkoopuwauto.nl aan te geven wijze.
 • De administratie van ikkoopuwauto.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van gedane betalingen en van door ikkoopuwauto.nl verrichte werkzaamheden.
 • De koopsom dient betaald te worden door koper bij levering en gelijkentijdige overdracht van de auto, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij de auto horende documenten.
 • De koper dient contant of per bankcheque te betalen.
 • De partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
 • Betaling van commissie vindt achteraf plaats d.m.v facturering.

Verkopers basisverplichtingen

Artikel 3.1

Verkoper heeft door het aanmelden van de auto zich verplicht, indien een handel wordt ingegaan, om de auto in de omschreven staat te leveren, alles in overeenstemming met het taxatieformulier van ikkoopuwauto.nl Verkoper staat er voor in, dat de informatie betreffende de auto correct en voldoende is en dat de auto zonder gebreken afgeleverd wordt. In hoeverre de auto gebreken heeft waarvoor de verkoper aansprakelijk is, dient opgelost te worden volgens Nederlands Recht. Bij verkoop aan ikkoopuwauto.nl en zijn/haar relaties mag u het voertuig niet meer aanbieden /verkopen aan andere partijen. Indien dit onverwijld toch passeert mag de koper u een vergoeding vragen van 15 % van het overeengekomen aankoopbedrag.

Kopers basisverplichtingen

Artikel 3.2

Wanneer koper, conform de voorwaarden door zijn bod op ikkoopuwauto.nl sites hoogstbiedende is, of op andere wijze geaccepteerd heeft een handel af te sluiten, is er een bindende afspraak tussen koper en verkoper. Koper is verplicht om de handel door te voeren. Koper is dusdanig verplicht de auto over te nemen en de koopsom aan verkoper te betalen plus commissie aan ikkoopuwauto.nl.

Levering en uitvoering opdracht

Artikel 4

 • Binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst dient deze gerealiseerd te zijn. Indien dit niet mogelijk is, dient ikkoopuwauto.nl de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De wederpartij heeft alsdan de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • BVoornoemde termijn ter zake de realisatie van de overeenkomst vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop ikkoopuwauto.nl het door de wederpartij verschuldigde bedrag ter zake de betreffende overeenkomst heeft ontvangen. ikkoopuwauto.nl vangt niet eerder aan met de uitvoering van de opdracht vóórdat het gehele verschuldigde bedrag is ontvangen. De wederpartij stemt ermee in en wenst dat, inden het gehele verschuldigde bedrag is ontvangen, met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen binnen zeven dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Het herroepingsrecht van de wederpartij op grond van de Wet Verkoop op afstand is hierdoor echter niet van toepassing.
 • Bikkoopuwauto.nl heeft het recht op verlenging van de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel, indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden (waaronder begrepen de verplichtingen als genoemd in volgend artikel) of door enige wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, in redelijkheid niet van ikkoopuwauto.nl kan worden gevergd dat betreffende termijn wordt gerealiseerd.
 • BIndien de termijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt vertraagd ten gevolge van factoren welke niet te wijten zijn aan noch voor rekening van ikkoopuwauto.nl komen, dienen de daaruit voor ikkoopuwauto.nl voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
 • Het staat ikkoopuwauto.nl vrij om de uitvoering van een opdracht in gedeelten te laten geschieden. Elke levering c.q. fase van uitvoering wordt alsdan als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 • BIndien de uitvoering van een opdracht op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, dan is ikkoopuwauto.nl gerechtigd overwerk dan wel eventuele andere extra gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

Gegevens, Privacy, disclaimer

Artikel 5

 • De wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke ikkoopuwauto.nl overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van ikkoopuwauto.nl te stellen.
 • ikkoopuwauto.nl mag het door de wederpartij opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door ikkoopuwauto.nl verstrekte advies de wederpartij niet bereikt doordat het opgegeven (e-mail)adres niet juist blijkt te zijn, blijft de (hoogte van de) overeengekomen vergoeding niettemin verschuldigd door de wederpartij.
 • De wederpartij staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop ikkoopuwauto.nl de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd. ikkoopuwauto.nl aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 • De wederpartij erkent dat ikkoopuwauto.nl gerechtigd is de door de wederpartij verstrekte gegevens ten behoeve van zichzelf te gebruiken.
 • ikkoopuwauto.nl biedt geen gegevens aan derden aan, tenzij hier toestemming voor is verleend. Alle informatie over de gebruikers, die de gebruikers aan ikkoopuwauto.nl ter vervoeging stellen, worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend in omvang die noodzakelijk zijn om een handel/taxaties te voltooien, aan derden verder gegeven. ikkoopuwauto.nl behoudt het recht om informatie aan openbare instanties, gebaseerd op wettelijke- of een door de Rechtbank opgelegde, verplichting. ikkoopuwauto.nl maakt dusdanig gebruik van de informatie voor interne doeleinden binnen ikkoopuwauto.nl of concern gerelateerde bedrijven.
 • Het is ikkoopuwauto.nl niet verplicht een taxatie af te geven indien het voertuig van zeer unieke aard is of de omschrijving onvoldoende gegevens biedt een goede taxatie te doen verwerken.

Intellectuele eigendom

Artikel 6

 • ikkoopuwauto.nl behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alle door haar in het kader van informatie of opdracht beschikbaar gestelde c.q. verstrekte producten van de geest of die zij heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 • Het auteursrecht op de tot stand gekomen producten, zulks in de ruimste zin des woords, berust eveneens bij ikkoopuwauto.nl. De wederpartij kan geen aanspraken maken op enig auteursrecht jegens ikkoopuwauto.nl, noch jegens door ikkoopuwauto.nl ingeschakelde derden.
 • Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma's systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 • Het is de wederpartij verboden door ikkoopuwauto.nl geleverde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van ikkoopuwauto.nl.
 • Bij overtreding van één van in dit artikel genoemde verbodsbepalingen verbeurt de wederpartij partij ten behoeve van ikkoopuwauto.nl een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,- alsmede een boete van EUR 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ikkoopuwauto.nl op vergoeding van de volledige door haar geleden schade, met kosten en interessen.

Verhouding koper en verkoper

Artikel 6.1

ikkoopuwauto.nl.nl is nooit partij in een afspraak over het kopen en verkopen. De functie van ikkoopuwauto.nl is uitsluitend als faciliteerder. De rol van ikkoopuwauto.nl is alleen en uitsluitend het bemiddelen van een wederzijdse bindende afspraak over een handel tussen koper en verkoper. Afspraken betreffend de gehandelde auto zijn uitsluitend een aangelegenheid tussen koper en verkoper. Geschillen tussen koper en verkoper dienen onderling geregeld te worden. ikkoopuwauto.nl kan nooit verantwoordelijk worden gesteld van het verzuimen van een afspraak tussen de partijen.

Overmacht

Artikel 7

 • Indien ikkoopuwauto.nl haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van bijzondere en haar niet toerekenbare oorzaken, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar organisatie, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt de (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website van ikkoopuwauto.nl dan wel de systemen die ikkoopuwauto.nl gebruikt voor het uitvoeren van een taxatie, wordt ikkoopuwauto.nl ontheven van de verplichting tot levering c.q. uitvoering van overeengekomen opdracht zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe genaamd kan doen gelden en worden de verplichtingen van ikkoopuwauto.nl opgeschort tot op het moment dat ikkoopuwauto.nl alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 • ikkoopuwauto.nl is in bovengenoemde omstandigheden bevoegd, zulks geheel te hare beoordeling, om de overeenkomst te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de bijzondere omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
 • De wederpartij heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien ikkoopuwauto.nl een beroep doet op overmacht zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel en de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren.
 • Na het ingaan van een handel zijn koper en verkoper wederzijds verplicht om mee te werken aan de afhandeling van de handel en aan de verplichtingen in verband hiermee te voldoen. Wanneer een auto gehandeld is via een ikkoopuwauto.nl site, zijn koper en verkoper verplicht om de handelsdocumentatie/verkoopbewijs direct van ikkoopuwauto.nl uit te printen en waarnodig te ondertekenen bij overdracht. Tevens dienen alle voertuig documenten te worden overhandigd.

Klachten en aansprakelijkheid

Artikel 8

 • Een eventuele klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen acht dagen nadat de overeenkomst is afgerond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek dan wel eventuele schade, mits de wederpartij aantoont dat hij het gebrek c.q. de schade redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ikkoopuwauto.nl te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.
 • ikkoopuwauto.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of juistheid van de door ikkoopuwauto.nl verstrekte informatie. De inhoud van de door ikkoopuwauto.nl uitgevoerde opdracht heeft slechts een informatief en indicatief karakter. ikkoopuwauto.nl verstrekt ter zake geen enkele garantie.
 • Hoe dan ook is ikkoopuwauto.nl nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door ikkoopuwauto.nl. ikkoopuwauto.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de wederpartij.
 • ikkoopuwauto.nl heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken, waarbij de wederpartij haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
 • Het risico van verzending van de gerealiseerde opdracht komt geheel voor rekening van de wederpartij.
 • De wederpartij vrijwaart ikkoopuwauto.nl tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht samenhangen.

Aflevering en onderzoeksrecht

Artikel 8.1

Aflevering vindt plaats door het bezorgen van de auto door de verkoper tenzij er anders wordt afgesproken. De auto wordt dus voor de verkoper gebracht naar de koper. De afhaling vindt plaats op het door de koper aangegeven adres. Voor het geval dat koper geen ander stipt adres doorgeeft, dient de auto afgehaald te worden op het adres van verkoper. De aflevering moet plaats vinden binnen 2 weken na het sluiten van een handel. Verkoper is verplicht om de koper in staat te stellen de auto binnen het tijdsperk van een week na het sluiten van de handel - en tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen niet overeens kunnen komen, wordt dit door koper vastgesteld - maar wel binnen het aangegeven tijdsperk en met een termijn van ten minste 24 uur. Vóór betaling heeft de koper het recht om te onderzoeken of de auto overeenkomt met de omschrijving van verkoper en samen met de verkoper een kleinere proefrit te maken. Eventuéle schaden die mochten ontstaan tijdens de proefrit zijn voor risico verkoper, tenzij deze veroorzaakt zijn door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van koper. Indien koper mocht constateren dat er tegenstrijdigheid is tussen de auto en verkopers omschrijving hiervan, heeft koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of alternatief, in zijn geheel de handel af te wijzen. Vóór de betaling gebeurd is verkoper verplicht aan te tonen, dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van de auto overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Koper heeft ook het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tennaamstelling.

Toepasselijk recht, druk en typefouten.

Artikel 9

 • Op de tussen ikkoopuwauto.nl en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ikkoopuwauto.nl ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gevestigd is.
 • ikkoopuwauto.nl neemt voorbehoud van druk en typefouten en aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.